Algemene informatie inzake verhouding gemeente vs wijkraad

Om beleid aangaande de wijk en communicatie tussen de wijkraad en de gemeente zo optimaal mogelijk te laten verlopen zijn er per stadsdeel gebiedsmanagers aangesteld, waaronder weer een aantal gebiedscoördinatoren ressorteren. De gebiedscoördinator is veelal het eerste aanspreekpunt voor de wijk(raad). Hierna volgt op verzoek van de wijkraad een bijdrage van onze huidige gebiedscoördinator, mevrouw Moira Faber.

Wat doet een gebiedsverbinder?
De gemeente Haarlem werkt al een paar jaar ‘gebiedsgericht’. De reden daarvoor is om ervoor te zorgen dat wat we doen zo veel mogelijk aansluit bij het specifieke karakter van een wijk. Haarlem is opgedeeld in vijf gebieden. Elk van deze gebieden heeft een zogeheten gebiedsteam. Per gebied wordt een gebiedsopgave gemaakt, die aangeeft waar de grootse uitdagingen en kansen liggen. Denk voor Zuid-West aan opgaven rond duurzaamheid, mobiliteit en toegankelijkheid. Naast aandacht voor projecten en beheer in de openbare ruimte, werkt een gebiedsteam ook samen te werken met maatschappelijke organisaties en het sociaal wijkteam.Ik werk nu al drie jaar met veel plezier als gebiedsverbinder voor het gebied Zuid-West. Als gebiedsverbinder ben ik aanspreekpunt voor bewoners, wijkraden en initiatieven op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Deze vragen gaan vaak niet over één afdeling. Omdat ik de weg binnen de gemeente en bij maatschappelijk partners goed ken, weet ik vaak snel tot een oplossing te komen of bewoners in contact te brengen met de juiste persoon.

Rol wijkraad
Ik ben erg blij dat er een nieuwe wijkraad bij is gekomen in Zuid-West. Vooral een wijkraad die bij haar oprichtingsvergadering zoveel belangstelling en vertrouwen kreeg van een haar bewoners. De wijkraad behartigt het algemeen belang van een wijk en heeft een bijzondere rol bij participatie en inspraak. Dit betekent echter niet dat de wijkraad de belangen van elk individu in de wijk behartigt. Wanneer het gaat over participatie en inspraak, heeft voor de gemeente iedere belanghebbende een eigen stem.

Invloed bewoners op beleid en plannen
Participatie en inspraak zijn speerpunten in het nieuwe coalitieakkoord. De rol van de gemeente verandert en participatie en inspraak zijn manieren om samen te werken met de stad. We zijn constant op zoek naar de momenten waar bewoners nog invloed kunnen uitoefenen op wat er op hun leefomgeving af komt. En constant op zoek hoe we de expertise in het gebied zo goed mogelijk kunnen benutten.  Zo liggen in Zuid-West twee zogeheten ontwikkelzones, namelijk ontwikkelzone Zuid-West en Zijlweg-West. In de zone, die voor een deel in het gebied van wijkraad ligt (zone Zuid-West), hebben we een opgave voor het bouwen van  2400 woningen. Dat deze woningen er moeten komen is een feit. Maar we proberen zoveel mogelijk momenten te creëren waarop bewoners mee kunnen denken. Op dit moment zijn we bezig met de ontwikkelvisie Zuid-West. Dit is een voorbeeld van een proces dat voorheen achter de muren van het ’gemeentehuis’ plaatsvond. Nu wordt hierover uitgebreid meegedacht door een groep betrokken bewoners, voordat de visie straks wordt vrijgegeven voor inspraak.
Of nog een ander voorbeeld: denk aan de samenwerking tussen de gemeente en de wijkraad op het thema verkeer. Hierbij kijken we met elkaar vanuit verschillende invalshoeken naar specifieke knelpunten in de buurt en bespreken gezamenlijke oplossingen.

De wijkraad is voor de gemeente (ook) een belangrijke gesprekspartner als het gaat om het optimaal benutten van de expertise van bewoners. Met  de wetenschap dat er altijd verschillende belangen zijn en dat de uiteindelijke beslissingen door de politiek worden genomen.

Ik kijk uit naar onze samenwerking de komende jaren!

Contactpagina gemeente Haarlem inzake stadsdeel Zuid-West

Website: https://www.haarlem.nl/contact-stadsdeel-zuid-west/

Initiatievenraad

De gemeente Haarlem heeft een jaarlijks variërend budget voor initiatieven uit de stad. Iedereen kan aanspraak maken op dit budget. Wie geld krijgt om een initiatief voor de eigen buurt uit te voeren bepalen Haarlemmers zelf via de initiatievenraad. Dit doen zij met de door B&W vastgestelde uitvoeringsregeling. De raad bestaat uit 5 Haarlemmers (uit elk stadsdeel één) en een gebiedsverbinder van de gemeente Haarlem. De gebiedsverbinder zit in de raad als secretaris en heeft geen stemrecht.
Website: https://www.haarlem.nl/leefbaarheid-en-initiatiefbudget/