Projecten

Projecten van de Wijkraad

Tijdens de oprichtingsvergadering is aan de ca. 100 aanwezige buurtbewoners de gelegenheid gegeven kenbaar te maken wat zij belangrijk vinden voor de wijk. Dat is een dynamisch pakket en zal in de tijd dus wisselen van samenstelling. Dit betekent daarmee ook dat uw initiatieven waarvan u vindt dat de wijkraad daarbij betrokken moet zijn, als wijkproject hieraan kunnen worden toegevoegd.

Overzicht van de projecten:

 • De gemeenteraad heeft een aantal ontwikkelzones aangewezen, waarin onder andere plaats is voor extra woningbouw. In Haarlem Zuidwest ligt de zogeheten “ ontwikkelzone Zuidwest’, waarvan ook Plaza West (PW) deel uitmaakt. Om plannen voor en keuzes in het gebied te maken, helpt een samenhangende visie voor het gebied. De gemeente wil bewoners, ondernemers en gebruikers van dit gebied betrekken bij het ontwikkelen van deze visie. Daarom werkt de gemeente Haarlem samen met bewoners en ondernemers aan de ontwikkelvisie Zuidwest.
 • De gemeente heeft de ambitie om 2100 woningen te bouwen waarvan er 600 op het voormalig EKP-terrein moeten komen. Van deze 2100 woningen wil de gemeente 50% sociale woningbouw realiseren terwijl er volgens de woonvisie er in het geheel stadsdeel Zuid West maar 600 hoeven te komen. Stadsdeel Zuidwest bestaat uit 23 buurten met in totaal 16295 woningen. De ontwikkelzone Zuidwest bestaat slechts uit 3 buurten met totaal 2.063 woningen.
 • Op 20 september 2017 heeft er voor bewoners en andere belanghebbenden van het gebied een startbijeenkomst over de toekomstige ontwikkelingen van en ideeën voor het gebied Spoorzone West en omgeving plaatsgevonden. Op deze avond konden mensen een enquête invullen over wat zij van dit gebied vinden. Ook zijn mensen in de gelegenheid gesteld om deel te nemen in een meedenkgroep. Rond de 40 personen hebben zich hiervoor aangemeld. Inmiddels hebben er meerdere bijeenkomst plaatsgevonden.
 • Door de gemeente zijn er 3 varianten uitgewerkt die vervolgens aan de meedenkgroep ter discussie zijn gesteld: Waar mogelijk zullen deze  opmerkingen meegenomen worden in een verdere uitwerking.
 • Als wijkraad maken volgen wij deze ontwikkeling op de voet. Als er op 2371 woningen ongeveer 2.100 woningen bijkomen waarvan 1.050 sociale huurwoningen, verandert het karakter van deze drie buurten. Deze zorg heeft de wijkraad met een brief begin mei 2018 bij de gemeente (college van B&W) kenbaar gemaakt.
 • Onderstaand vindt u een afbakening van het gebied:
 • De verslaglegging van de bijeenkomsten, de uitwerking van diverse varianten e.d. zijn via onderstaande link terug te vinden:
  www.haarlem.nl/ontwikkelvisie-zuid-west/

Nieuwsbrieven Gemeente Haarlem Ontwikkelzone Zuidwest

Ga naar Nieuwsbrieven archief

Plaza West
De communicatie vanuit de buurt rond dit deel van het ontwikkelingsgebied heeft de afgelopen jaren plaatsgevonden vanuit de actiegroep Leefbaar Haarlem Zuid West. Naast de activiteiten van Leefbaar Haarlem Zuid West die voorlopig zullen doorlopen, gaan wij als wijkraad met de gemeente in gesprek over de communicatie naar de wijkbewoners.

Activiteiten zijn soms in voorbereiding. Zodra hierover informatie kan worden gegeven zal die hier worden verstrekt. Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld.

Activiteiten zijn in voorbereiding. Zodra hierover informatie kan worden gegeven zal die hier worden verstrekt. Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld.

Gasloos wonen

Gasloos wonen is een interessante uitdaging warmee wij allen te maken krijgen en die een aantal decennia in beslag zal nemen. Gemeente Haarlem ontplooit herbij verschillende initiatieven. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website https://www.haarlem.nl/wonen-zonder-aardgas/

De wijkraad zal zich inspannen voor een zo duurzaam mogelijke oplossing, met andere woorden gebruikmaking van duurzame natuurlijke hulpbronnen als wind, zon, geothermie. Afzonderlijk dan wel een combinatie daarvan. Op dit moment, tweede kwartaal 2018, bevindt de zoektocht naar de ideale oplossing zich nog in een zeer pril stadium zodat over een uitkomst nog helemaalniets valt te voorspellen. Wanneer u belangstelling hebt hieraan een bijdrage te leveren dan bent u van harte uitgenodigd. Stuurt u een bericht op het email adres van de wijkraad onder vermelding van Energietransitie, dan nemen wij contact met u op.

Help en denk mee om meer energie te besparen en op te wekken in de wijk!

Download PDF: Energie in de wijk – P4 – J. Gastkemper

Overhangend groen

Er moet altijd 1.50 meter overblijven voor de voetganger.
Hoe mooi en belangrijk groen ook is, let ook op eventueel overhangend groen vanuit uw eigen tuin.
Voorkom dat stoepen ontoegankelijk worden voor kinderwagens, rolstoelen en rollators.
Er kunnen bovendien gevaarlijke situaties ontstaan als overhangende takken en struiken het vrije uitzicht belemmeren. Overhangende beplanting vanuit uw eigen tuin kunt u zelf snoeien.

 • De wijkraad wil in 2018 een begin maken met zakelijke netwerkbijeenkomsten.
 • Het doel hiervan is dat de ondernemers en bedrijven in de wijk elkaar leren kennen en weten te vinden. Van daaruit kan wellicht meer en beter worden samengewerkt en kunnen opdrachten worden verstrekt en gegenereerd. Madeleine Verspuy zal de eerste tijd de sessies organiseren en begeleiden; het is echter de bedoeling dat er vanuit de ondernemers een groep ontstaat die deze rol wil en gaat overnemen.
 • Als locatie zal afwisselend gebruik worden gemaakt van de (semi) commerciële locaties in de wijk. Peter van Due Grappi heeft al toegezegd te willen meewerken, vandaar dat de eerste bijeenkomst op zijn locatie is. De kosten voor de consumpties zijn voor eigen rekening.
 • De frequentie is bespreekbaar. De meest succesvolle zakelijke netwerken komen wekelijks bijeen (BNI, Seats to Meet). De vorm is bespreekbaar, maar er wordt gestart met een ochtendsessie op een maandag.
 • Het draagvlak is beperkt gemeten op 3 april. Van de ruim 100 aanwezigen hebben 10 ondernemers gezegd dit een goed idee te vinden en te willen komen. De locatie, tijdstip en werkvorm zal mede bepalend zijn voor de acceptatie en continuïteit.
 • Gestart wordt met het uitnodigen van de ondernemers die bekend zijn bij het bestuur en het persoonlijke netwerk van het bestuur. Aan deze ondernemers zal worden gevraagd elk één andere ondernemer mee te nemen die niet op onze lijst staat. Ditzelfde doen we bij elke bijeenkomst, zodat na een paar bijeenkomsten een goed inzicht is verkregen van de ondernemers in de wijk.
 • De bijeenkomsten worden ook bekend gemaakt via onze website.
 • De spelregels voor deelname zijn:
  • Je van te voren aanmelden en ook komen.
  • Zelf de consumpties afrekenen.
  • Een vraag voorbereiden die maximaal 1 minuut spreektijd heeft. Waar kunnen de andere ondernemers jou bij helpen?
  • Voldoende visitekaartjes bij je hebben.
  • Bereid zijn andere ondernemers te helpen.
 • Verloop van de bijeenkomst:
  • Koffie en informeel netwerken
  • Toelichting Madeleine en werven medeorganisatoren
  • 1 minuut vragen
  • Matchmakers
  • Koffie en informeel netwerken

Archief van de projecten:

Na uitvoering van een enquete onder bijna 400 huishoudens in het najaar van 2017 zijn wij met de gemeente in gesprek om de veiligheid te vergroten bij de navolgende straten: Doverstraat, Gibraltarstraat en Jan Evertsenstraat, drie straten die uitkomen op de Lorentzkade. Door de onoverzichtelijkheid leveren deze kruizingen een groot gevoel van onveiligheid voor zowel fietsers als automobilisten en met enige regelmaat gevaarlijke situaties en soms erger. Wij willen dat rekeninghoudend met de wensen van alle buurtbewoners hier maatregelen worden getroffen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van spiegels.

 • Op 5 juni heeft hierover en gesprek plaatsgevonden met een delegatie van de gemeente. Voor wat betreft de Lorentzkade onderkent de gemeente het gevoel van onveiligheid bij de bewoners uit de wijk en is zij ook bereid een inspanning te leveren de bewoners daarin tegemoet te komen. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de beschikbare mogelijkheden. Herinrichting naar een 30 kilometerweg behoort daar op dit moment niet toe. Evenmin het plaatsen van spiegels. Geopteerd wordt voor een combinatie van markering van de 5 meter zone van de hoek waarbinnen wettelijk niet mag worden geparkeerd en handhaving. Het laatstgenoemde zal worden voorafgegaan door een flyer-actie in samenwerking met de buurt en voorafgaande waarschuwingen, gevolgd door verbaliseren door handhaving.
 • Voor wat betreft de uitrit Plaza West (PW) naar Westergracht is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de regelmatig optredende onveilige situaties, in het bijzonder voor fietsers. De projectgroep die zich bezighoudt met PW is verzocht hierover op korte termijn met de wijkraad contact op te nemen.
 • December 2017: Na uitvoering van een enquete onder bijna 400 huishoudens in het najaar van 2017 zijn wij met de gemeente in gesprek om de veiligheid te vergroten bij de navolgende straten: Doverstraat, Gibraltarstraat en Jan Evertsenstraat, drie straten die uitkomen op de Lorentzkade. Door de onoverzichtelijkheid leveren deze kruizingen een groot gevoel van onveiligheid voor zowel fietsers als automobilisten en met enige regelmaat gevaarlijke situaties en soms erger. Wij willen dat rekening houdend met de wensen van alle buurtbewoners hier maatregelen worden getroffen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van spiegels.