Standpunt Wijkraad Ontwikkeling Spoorzone

Verklaring

De wijkraad heeft kennisgenomen van diverse krantenartikelen van de afgelopen weken inzake de diverse ontwikkelzones in Haarlem en die inzake Ontwikkelzone Zuidwest (OZZW) in het bijzonder.

De wijkraad constateert dat daarin niet te allen tijde de juiste zorgvuldigheid is betracht in de weergegeven standpunten. Het is om die reden dat de wijkraad eraan hecht de brief te publiceren die op 6 januari 2019 is verzonden door een delegatie van de op initiatief van gemeente Haarlem ingestelde Meedenkgroep (MDG) inzake de OZZW. De wijkraad herkent zich in de opstelling van de MDG die in eerder genoemde brief wordt weergegeven.

De wijkraad is voorstander van ontwikkeling van de OZZW, derhalve het bebouwen daarvan op basis van zorgvuldig en onafhankelijk onderzoek met als voornaamste aandachtspunt: LEEFBAARHEID.

Zorgvuldig impliceert derhalve dat geen vooraf vastgesteld aantal woningen als uitgangspunt kan worden genomen, echter dat gemeente Haarlem het aantal te bouwen woningen van 2100 nastreeft, mits dit onomstotelijk inpasbaar is op basis van eerder genoemde onderzoeken naar de leefbaarheid binnen de wijk, zoals hiervoor omschreven .

Leefbaarheid met als primaire sub-onderwerpen:

 • Ecologie
  • Minimaal instandhouding van bestaand ‘groen’, echter een zodanige inrichting dat de wijk ook de komende 100 jaar klimaat bestendig is. Regen en hitte dienen adequaat te worden opgevangen.
  • Evenwichtige verdeling van groen over de wijk.
  • Fijnstof dient te worden teruggebracht tot onder de wettelijke norm en mag die te allen tijde niet overstijgen.
 • Verkeersaspecten
 • Veiligheid
 • Verkeersdruk (niet wijk gebonden verkeer weren)
 • Parkeerdruk
 • Sociologische impact en vereisten die adequaat dus duurzaam te implementeren.
  • Voldoende waarborgen voor integratie van bewoners binnen de sociale huursector in de wijk als geheel, mede ter bevordering van de sociale cohesie in de wijk als geheel.
  • Voldoende aanbod aan onderwijs(instellingen) en capaciteit daarvan.
  • Adequaat aanbod aan zorgverlening binnen de wijk.

Vorenstaande dient leidend te zijn bij de bepaling van het aantal te bouwen woningen, zodat het goed mogelijk is dat genoemde onderzoeken uitmonden in een conclusie dat het nagestreefde aantal te bouwen woningen neerwaarts dient te worden bijgesteld.

26 januari 2019

Bestuur Wijkraad Houtvaartkwartier Haarlem

Bijlagen: